SOS Chánh Trị Sự Hứa Phi, CT Hội Đồng Liên Tôn, Đồng CT Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam