TRƯNG NỮ VƯƠNG

5 tháng ago
42 Views

Posted by Phamtran Anh on Saturday, November 24, 2018

https://youtu.be/Wb1byb9pV9k

1. HÁN TỘC THỐNG TRỊ LẦN THỨ NHẤT (111-39 TDL)

Hán sử chép là năm 111 TDL, sau khi chiếm được Nam Viêt rồi thì Lộ Bác Đức phải nhờ “Việt Quế Lâm Giám Cư Ông dỗ Âu Lạc thuộc Hán”. Sở dĩ Hán Vũ Đế không dám tiến quân xuống Âu Lạc vì lời khuyên của Lưu An nhắc lại kinh nghiệm thất bại năm xưa của Tần. Lộ Bác Đức phải đóng quân ở Hợp Phố không dám tiến xuống phương Nam, chờ 2 viên Điển Sứ của Triệu Đà dâng nộp ấn tín sổ sách và một ngàn vò rượu rồi giao cho 2 viên Điển Sứ tiếp tục cai trị như xưa. Như vậy, Âu Lạc vẫn hoàn toàn tự trị mặc dù trên giấy tờ, Hán triều đổi tên nước là Nam Việt thành Giao Chỉ Bộ và chia ra làm 9 quận gồm:

1. Nam Hải (Quảng Đông).
2. Thương Ngô (Quảng Tây).
3. Uất Lâm (Quảng Tây)
4. Hợp Phố (Quảng Châu).
5. Giao Chỉ (Bắc Việt Nam)
6. Cửu Chân (Vân Nam xuống Thanh Hóa)
7. Nhật Nam (Nghệ An ).
8. Châu Nhai (Đảo Hải Nam).
9. Đam Nhĩ (Nay là Đam Châu thuộc đảo Hải Nam)

Trên thực tế, Hán triều vẫn không kiểm soát được lãnh thổ Nam Việt chứ đừng nói tới Âu Lạc. Sau khi Thạch Đái chết, Hán Chiêu Đế cử Chu Chương làm thứ sử Giao Châu. Cuối đời Tây Hán, tình hình trung nguyên xáo trộn. Vương Mãng, ngoại thích Hán triều nổi lên lật đổ triều Tây Hán lập ra triều đại Tân Mãng (9-23). Năm 23, phong trào Lục Lâm nổi lên đánh chiếm kinh đô, giết Vương Mãng. Lưu Tú lên ngôi xưng là Quang Vũ rồi dời đô về Lạc Dương nên sử Trung Quốc gọi là triều Đông Hán. Trong thời gian từ khi Chu Chương làm Thứ Sử Giao Châu đến thời Đông Hán, sử sách Trung Quốc không nhắc gì đến Giao Chỉ cả.

Thực tế này chứng tỏ thời kỳ này Giao Chỉ vẫn tự trị không bị Hán thuộc. Thời Vương Mãng lật triều Tây Hán để lập triều đại Tân từ năm 9 đến 23, nhân lúc Hán triều suy yếu nhân dân Hoa Nam đã giành lại quyền tự chủ. Hán sử chỉ chép vỏn vẹn là quan châu mục Giao Chỉ là Đặng Nhượng và các quận đều đóng bờ cõi tự phòng trị một thời gian.

Năm 25, Lưu Tú lên ngôi lấy hiệu là Hán Quang Vũ, năm sau Hán triều cử Sầm Bành xuống đánh Kinh Châu. Sầm Bành viết thư cho Đặng Nhượng mãi tới năm 29 thì Giao Chỉ Mục mới cử Thái thú Giao Chỉ là Tích Quang và Thái Thú các quận là nhóm Đỗ Mục mới sai sứ sang cống, tất cả đều được phong làm Liệt Hầu. Sách “Hậu Hán Thư” chép:

“Xưa Sầm Bành cùng Giao Chỉ Mục Đặng Nhương quen biết thân thiện nên viết thư cho Nhượng trình bày uy đức quốc gia, rồi lại sai Thiên tướng quân Khuất Sung gửi hịch đến Giang Nam ban hành chiếu mạng.

Do thế, Nhượng cùng Thái Thú Giang Hạ là Hầu Đăng, Thái Thú Vũ Lăng là Vương Đường, Tướng Trường Sa là Hàng Phúc, Thái Thú Quế Dương là Trương Long, Thái Thú Linh Lăng là Điền Hấp, Thái Thú Thương Ngô Đỗ Mục, Thái Thú Giao Chỉ Tích Quang cùng nhau sai sứ sang cống. Tất cả đều được phong là Liệt Hầu…”.

TRƯNG NỮ VƯƠNG ANH THƯ NƯỚC VIỆT

Có phải Hai Bà Trưng đứng lên chống Tàu Hán vì Thái Thú Tô Định tham lam bạo ngược?

Từ trước tới nay, chúng ta cứ tin theo Hán sử với luận điệu “Thiên triều” cho rằng Tô Định là tên thái thú tham lam tàn bạo nên Hai Bà Trưng mới nổi dậy. Đây chính là luận điểm của Hán tộc cho rằng dân Việt vẫn chịu thuộc Hán nhưng chỉ vì Thái Thú tham lam tàn bạo nên người Việt mới chống lại. Đây là luận điệu tuyên truyền biện minh cho việc thống trị của Hán tộc cho rằng chỉ vì Thái thú Tô Định tham lam tàn bạo nên Hai Bà Trưng mới lãnh đạo toàn dân đứng lên chống lại. Thực tế lịch sử cho chúng ta biết rằng Hai Bà Trưng đứng lên khởi nghĩa để chống lại quân Tàu Hán xâm lược.

Thật vậy, Hán sử chép năm 29, Hán triều cử Nhâm Diên sang làm Thái Thú Cửu Chân đến năm 32, Hán triều đã phải bãi chức thái thú Cửu Chân của Nhâm Diên. Hai năm sau lại triệu hồi Thái thú Giao Chỉ Tích Quang về kinh, đến năm 34 mới cử Tô Định là viên võ quan làm Thái Thú để đem quân đi đánh chiếm lại những vùng đã thuộc quyền tự chủ của người Việt. Giao Chỉ, Cửu Chân thời kỳ này còn ở Nam Trung Quốc.

Tình hình miền Nam Trung Quốc (Hoa Nam) là lưu vực phía Nam sông Dương Tử hết sức rối ren nên nhân lúc Hán triều suy yếu, thủ lĩnh các địa phương lãnh đạo quần chúng đứng lên giành lại độc lập tự chủ, mỗi người hùng cứ một nơi. Anh hùng Khôi Hiệu rồi Công Tôn Thuật chiếm cứ Ba Thục, Lý Quảng chiếm giữ Hoãn Thành tỉnh An Huy, Duy Dĩ chiếm Hồ Nam rồi xưng là Sở Lê Vương đã tạo thành một cao trào giải phóng dân tộc.

Trưng Trắc, con gái của Lạc tướng Mê Linh thuộc hàng danh gia vọng tộc nên nuôi dưỡng hoài bão “Nối lại nghiệp xưa vua Hùng”. Trưng Trắc lấy chồng tên là Thi, danh sĩ đất Giao Châu cùng chí hướng, con trai của Lạc tướng Chu Diên là người có chí khí hơn người. Sách Lĩnh Nam Trích Quái chép: “Hai Bà Trưng vốn dòng họ Hùng, chị tên Trắc, em tên Nhị người ở huyện Mê Linh đất Phong Châu, con gái quan Hùng Tướng đất Giao Châu”. Sách Cựu Đường Thư của Lưu Hú chép: “Phong Châu ở Tây Bắc An Nam, Sở trị là Gia Ninh. Đời Hán, huyện Mê Linh thuộc quận Giao Chỉ là đất của Văn Lang Di xưa”.

Có Phải Chồng của Trưng Trắc tên là Thi Sách?

Từ trước đến nay, sử sách Việt đều ghi là Thi Sách duy chỉ có sách Thủy Kinh Chú chép là Thi. Theo công trình nghiên cứu gần đây của Lê Đình Cai thì nguyên đoạn văn chép trong Hậu Hán Thư như sau: “Chu Diên Lạc tướng tử danh Thi, sách Mê Linh Lạc tướng nữ danh Trưng Trắc vi thê, Trắc vi nhân hữu đảm dũng tương Thi khí tặc, Mã Viện tương binh phạt, Trắc Thi tẩu nhập Kim Khê”. Sách chữ Hán không có chấm phết, nên chữ sách có nghĩa là hỏi (vợ). Nếu sách là tên riêng như Trắc thì câu sau phải viết là: ..Trắc Sách tẩu nhập Kim Khê, vì không lẽ tên riêng cho vợ (Trắc) rồi lại viết họ Thi của chồng thì hoàn toàn không ổn. Do đó, chồng của Trưng Trắc là Thi mới đúng chứ không phải là Thi Sách như sách sử vẫn viết từ trước đến giờ.

Có phải địa danh Mê Linh và sông Hát ở gần Hà Nội như sách sử vẫn chép từ trước đến giờ?

Sách Thủy Kinh Chú chép về địa danh Mê Linh rõ hơn: “Huyện Tiến Tang là Đô Uý Trị ở miền Nam quận Tường Kha. Trên sông có cửa quan nên gọi là cửa Tiến Tang. Mã Viện xưa nói rằng theo đường sông Mê Linh ra vương quốc Tiến Tang, đến huyện Bí (Bôn) Cổ thuộc Ích Châu, chuyên chở thuận lợi nên đường binh xa chuyên chở là do đó …”. Sử Trung Quốc chép rằng “Sau khi xâm chiếm Nam Việt 111 TDL, Hán Vũ Đế ra lệnh cho 8 Hiệu Úy tấn công Thả Lan, Tây Nam huyện Hoàng Bình Quý Châu, giết chết mấy vạn người “Nam Di” rồi đặt quận Tường Kha. Dạ Lang Hầu thấy Nam Việt bị tiêu diệt rồi nên phải quy thuận theo Hán và được Hán Vũ Đế phong làm Dạ Lang Vương”. Nước Dạ Lang của tộc Việt trở thành quận Kiện Vi ở phía Bắc và Thương Ngô ở phía Nam.

Như vậy rõ ràng là sông Mê Linh nằm ở cửa Tiến Tang miền Nam huyện Tường Kha tỉnh Hồ Nam Trung Quốc chứ không phải ở Bắc Việt Nam như các sử gia vẫn chép từ trước đến giờ. Theo Lĩnh Nam Trích Quái, Triệu Vũ Đế của Nam Việt cũng là người Chân Định, Trường Sa Hồ Nam Trung Quốc. Đất Mê Linh lúc trước gọi là My Linh thuộc nước Sở, về sau là vùng Trường Sa, Phan Hồ tỉnh Hồ Nam, nơi mà Hán Vũ Đế đặt “Đô Uý Trị” ở đó năm Nguyên Đĩnh thứ 6 tức năm 111 TDL sau khi đánh thắng Nam Việt.

Việc liên kết hai dòng họ không qua mắt được quân thù nên khi Tô Định đem quân Hán xâm lược đánh thẳng vào Phủ Trị để bắt hai vợ chồng Trưng Trắc. Thiên Nam Ngữ Lục chép: “Khi thấy quân Tô Định thế mạnh, Thi khuyên vợ nên đi đường tắt về Hát Môn. Nhân đấy hai chị em kéo về Hát Môn, lập thành lũy chuẩn bị dụng binh. Thế cô nên Thi không chống cự nổi bị Tô Định giết chết, đốt phá dinh thự. Tin dữ truyền đến Hát Môn, chị em Trưng Trắc quyết chí báo thù, truyền hịch đi khắp thiên hạ dấy nghĩa”.

Thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc trên danh nghĩa là bảo vệ nhân quyền khắp nơi trên thế giới nhưng mỉa mai thay trên thực tế, các nước theo XHCN đã dùng thương mại vận động ngoại giao loby để những nước chà đạp nhân quyền như CHXHCNVN, CHNDTH vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ nên TT Hoa Kỳ, Donald Trump đã quyết định rút tên Hoa Kỳ ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, một cơ chế lỗi thời không hiệu quả… thay vào đó một hội nghị gồm 85 bộ trưởng ngoại giao các nước đã họp tại Washington DC để công bố một bản “Tuyên Bố Potomac” ngày 26-7-2018 để đối đầu trực diện với những vi phạm quyền tự do tôn giáo và tội ác diệt chủng, các tội ác ảnh hưởng đến một số đông người trên toàn thế giới.
Ngay sau khi Bản Tuyên Bố Potomac ra đời, nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ phải trả tự do cho một mục sư công dân Hoa Kỳ, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc bước xuống tham gia vào cuộc biểu tình của người dân Venezuela tuyên bố ủng hộ nguyện vọng chính đáng của người dân Venezuela tranh đấu loại bỏ TT độc tài. Đặc biệt TT Hoa Kỳ Donald Trump đã đọc bài diễn văn nảy lửa lên án xã hội chủ nghĩa và kêu gọi mọi người trên toàn thế giới hãy cùng nhau loại bỏ cái chủ nghĩa độc tài, lỗi thời chỉ mang đến nghèo đói khốn khó cho người dân ở những nước nào theo chủ nghĩa CS…
Chính vì vậy, khi đến Việt Nam tham dự Hội nghị Apec 2017, TT Hoa Kỳ Donald Trump đã ca ngợi tinh thần hào hùng bất khuất của Hai Bà Trưng đứng lên khởi nghĩa giành lại độc lập từ tay đế quốc Tàu Hán xưa… Sau đêm dài sống đời nô lệ của kiếp ngựa trâu dưới sự thống trị bạo tàn của tập đoàn Việt gian Cộng sản, toàn dân Việt Nam đang sống lại “Hào Khí Diên Hồng”, chắc chắn dân tộc Việt sẽ sản sinh ra những Bà Trưng Bà Triệu, những Quang Trung Thời đại để cứu dân cứu nước…
Đứng trước đại họa mất nước cận kề, toàn thể đồng bào trong nước chúng ta phải quyết tâm xuống đường đấu tranh giành lại quyền dân chủ tự do, quyền sống làm người để chống quân Tàu Cộng xâm lược trước khi đã quá muộn. Một khi toàn dân xuống đường đấu tranh ôn hòa bất bạo động mà nhà cầm quyền đàn áp đổ máu thì Hoa Kỳ và các nước dân chủ tự do sẽ can thiệp trực tiếp như các cuộc cách mạng ở Ai Cập vừa qua để chuyển đổi lịch sử…

Comments

Leave a Comment

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com